Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Hàng Hải Khu Vực V thông báo đến quý khách hàng về Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng từ ngày 01/01/2019.